فایل آموزشی سامانه آموزشیار

نوشته شده توسط روابط عمومی on . ارسال شده در اخبار واحد

  دانشجویان ارجمند جهت استفاده از فایل راهنمای سامانه آموزشی آموزشیار به لینک ذیل مراجعه فرمایند

 https://help.iau.ac.ir/fa