اعضاء هیأت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

برای مشاهده اعضاء هیأت علمی  هر گروه بر روی نام آن گروه کلیک کنید


اعضاء هیأت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 اردشیر اسدبیگی دکتری تاریخ اسلام مشاهده
2 علی حسین احتشامی دکتری علوم قرآنی و حدیث مشاهده
3 فاطمه شرعیاتی دکتری علوم قرآنی و حدیث مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه آموزش ابتدایی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 علیرضا ذوالفقاری دانشجوی دکتری روانشناسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه تربیت بدنی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سید نادر مهدوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه حسابداری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمد سلیمانیان دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
2 محمد اسلانی دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
3 امیرعسگری دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
4 فاطمه نوری کارشناسی ارشد حسابداری مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مسعود هاشمی دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی مشاهده
2 مسعود عزیزی نژاد دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی مشاهده
3 پریوش مودب کارشناسی ارشد زبان شناسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمود حکم آبادی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
2 کتایون مرادی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
3 مالک باقری دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
4 نادر افتخارزاده دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 علی محمد برنا دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده
2 حسن رضا خلجی دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده
3 ذبیح مطهری خواه دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مدیریت

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سید حمید حسینی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مشاهده
2 وحید شفیعی پور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مشاهده
3 رضا تقوایی دکتری مدیریت دولتی مشاهده
4 محمد حکمتی دانشجوی دکتری اقتصاد مشاهده
5 هوشنگ فرحی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مشاهده