اعضاء هیأت علمی رشته های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

برای مشاهده اعضاء هیأت علمی  هر گروه بر روی نام آن گروه کلیک کنید


اعضاء هیأت علمی گروه برق الکترونیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمد راغب کارشناسی ارشد برق مخابرات مشاهده
2 بهنام رجبی کارشناسی ارشد برق مخابرات مشاهده
3 علی سجادی دانشجوی دکتری برق قدرت مشاهده
4 محمد قمی دانشجوی دکتری برق قدرت مشاهده
5 عبدالله کوروندی کارشناسی ارشد برق الکترونیک مشاهده
6 احسان مسیبیان دکتری برق قدرت مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه کامپیوتر

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهدی عباسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده
2 مهدی به شامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده
3 عبدالله آقایی دانشجوی دکتری کامپیوتر مشاهده
4 حمیدرضا کرماجانی دکتری کامپیوتر مشاهده
5 فرزانه مهدیان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مکانیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سجاد دهقانپور دانشجوی دکتری مکانیک مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه معماری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 احسان پایاب دانشجوی دکتری معماری مشاهده
2 روناک پناهی دانشجوی دکتری معماری مشاهده