اعضاء هیأت علمی رشته های علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

برای مشاهده اعضاء هیأت علمی  هر گروه بر روی نام آن گروه کلیک کنید


اعضاءهیأت علمی گروه پرستاری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهناز آزادی مقتدر کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
2 راحله رضائیان لنگرودی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
3 مهدی صاحبی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
4 مسعود زندی دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مشاهده
5 فاطمه مراتی فشی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
6 مریم بابایی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهدی سلیمی دکتری ریاضی کاربردی مشاهده
2 مصطفی حسامی ارشد دکتری ریاضی مشاهده
3 داود نظامی بهروز کارشناسی ارشد ریاضیات مشاهده
4 آرش معنوی کارشناسی ارشد ریاضیات مشاهده
5 یونس زهره وند دانشجوی دکتری آمار مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه شیمی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مژده لیاقتی دلشاد دکتری شیمی معدنی مشاهده
2 عزیزه عبدالملکی دکتری شیمی مشاهده
3 علی بداغی دانشجوی دکتری شیمی مشاهده
4 سید جواد حسینی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی مشاهده
5 رضا مرادی دکتری شیمی کاربردی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 زهره فامیلی کارشناسی ارشد فیزیک مشاهده
2 علی سپهوند کارشناسی ارشد فیزیک مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مامایی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 زهرا قدسی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
2 انسیه جنابی دانشجوی دکتری مامایی مشاهده
3 مریم اصل توقیری کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
4 سمیرا گلعزار دانشجوی دکتری مامایی مشاهده
5 زهرا عسلی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده