اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

برای مشاهده اعضاء هیأت علمی  هر گروه بر روی نام آن گروه کلیک کنید


اعضای هیات علمی علوم پایه

اعضاءهیأت علمی گروه پرستاری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهناز آزادی مقتدر کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
2 راحله رضائیان لنگرودی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
3 مهدی صاحبی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
4 مسعود زندی دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مشاهده
5 فاطمه مراتی فشی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
6 مریم بابایی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهدی سلیمی دکتری ریاضی کاربردی مشاهده
2 مصطفی حسامی ارشد دکتری ریاضی مشاهده
3 داود نظامی بهروز کارشناسی ارشد ریاضیات مشاهده
4 آرش معنوی کارشناسی ارشد ریاضیات مشاهده
5 یونس زهره وند دانشجوی دکتری آمار مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه شیمی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مژده لیاقتی دلشاد دکتری شیمی معدنی مشاهده
2 عزیزه عبدالملکی دکتری شیمی مشاهده
3 علی بداغی دانشجوی دکتری شیمی مشاهده
4 سید جواد حسینی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی مشاهده
5 رضا مرادی دکتری شیمی کاربردی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه فیزیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 زهره فامیلی کارشناسی ارشد فیزیک مشاهده
2 علی سپهوند کارشناسی ارشد فیزیک مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مامایی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 زهرا قدسی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
2 انسیه جنابی دانشجوی دکتری مامایی مشاهده
3 مریم اصل توقیری کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
4 سمیرا گلعزار دانشجوی دکتری مامایی مشاهده
5 زهرا عسلی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده

اعضای هیات علمی فنی مهندسی

اعضاء هیأت علمی گروه برق الکترونیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمد راغب کارشناسی ارشد برق مخابرات مشاهده
2 بهنام رجبی کارشناسی ارشد برق مخابرات مشاهده
3 علی سجادی دانشجوی دکتری برق قدرت مشاهده
4 محمد قمی دانشجوی دکتری برق قدرت مشاهده
5 عبدالله کوروندی کارشناسی ارشد برق الکترونیک مشاهده
6 احسان مسیبیان دکتری برق قدرت مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه کامپیوتر

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهدی عباسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده
2 مهدی به شامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده
3 عبدالله آقایی دانشجوی دکتری کامپیوتر مشاهده
4 حمیدرضا کرماجانی دکتری کامپیوتر مشاهده
5 فرزانه مهدیان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مکانیک

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سجاد دهقانپور دانشجوی دکتری مکانیک مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه معماری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 احسان پایاب دانشجوی دکتری معماری مشاهده
2 روناک پناهی دانشجوی دکتری معماری مشاهده

اعضای هیات علمی علوم انسانی

اعضاء هیأت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 اردشیر اسدبیگی دکتری تاریخ اسلام مشاهده
2 علی حسین احتشامی دکتری علوم قرآنی و حدیث مشاهده
3 فاطمه شرعیاتی دکتری علوم قرآنی و حدیث مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه آموزش ابتدایی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 علیرضا ذوالفقاری دانشجوی دکتری روانشناسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه تربیت بدنی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سید نادر مهدوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه حسابداری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمد سلیمانیان دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
2 محمد اسلانی دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
3 امیرعسگری دانشجوی دکتری حسابداری مشاهده
4 فاطمه نوری کارشناسی ارشد حسابداری مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مسعود هاشمی دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی مشاهده
2 مسعود عزیزی نژاد دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی مشاهده
3 پریوش مودب کارشناسی ارشد زبان شناسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 محمود حکم آبادی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
2 کتایون مرادی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
3 مالک باقری دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده
4 نادر افتخارزاده دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 علی محمد برنا دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده
2 حسن رضا خلجی دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده
3 ذبیح مطهری خواه دکتری فقه و مبانی حقوق مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مدیریت

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 سید حمید حسینی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مشاهده
2 وحید شفیعی پور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مشاهده
3 رضا تقوایی دکتری مدیریت دولتی مشاهده
4 محمد حکمتی دانشجوی دکتری اقتصاد مشاهده
5 هوشنگ فرحی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مشاهده

اعضای هیات علمی علوم پزشکی

اعضاءهیأت علمی گروه پرستاری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 مهناز آزادی مقتدر کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
2 راحله رضائیان لنگرودی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
3 مهدی صاحبی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
4 مسعود زندی دانشجوی دکتری میکروبیولوژی مشاهده
5 فاطمه مراتی فشی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده
6 مریم بابایی کارشناسی ارشد پرستاری مشاهده

اعضاء هیأت علمی گروه مامایی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتصفحه شخصی
1 زهرا قدسی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
2 انسیه جنابی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
3 مریم اصل توقیری کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
4 سمیرا گلعزار کارشناسی ارشد مامایی مشاهده
5 زهرا عسلی کارشناسی ارشد مامایی مشاهده