• دفتر مقام معظم رهبری
  • بازرسی دانشگاه آزاد
  • حراست سازمان
  • خبرگزاری آنا
  • مجمع خیرین سلامت استان همدان
  • ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
  •  روابط عمومي مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
  •  دانشگاه بوعلی سینا